Zapraszamy do udziału w projekcie:

Stawiam na siebie!

Informacje o Projekcie:


Projekt „Stawiam na siebie!” skierowany jest do 40 osób
(24K, 16M) w wieku 30 lat i więcej:

 • zamieszkałych (zg. z KC) obszar słabo zaludniony zg. ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) województwa łódzkiego,
 • pozostających bez pracy – tj. bezrobotne 50% (20 osób) i bierne zawodowo 50% (20 osób),
 • zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gospodarczej,
 • należących co najmniej do jednej z następujących grup:
  - os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
  - kobiety,
  - os. z niepełnosprawnościami,
  - os. długotrwale bezrobotne,
  - os. o niskich kwalifikacjach,
  - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do grup wymienionych wyżej – nie więcej niż 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie

z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. lub prowadzące działalność na podst. odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji).

Przewidywane wsparcie w ramach Projektu:


Dla 40 uczestników:
1.Szkolenie ABC Przedsiębiorczości.
2.Indywidualne wsparcie doradcze eksperta ds. przedsiębiorczości

Dla 32 uczestników, których biznesplany zostaną wybrane do dofinansowanie, także:
1.Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalnie 27 100,00 zł)
2.Wsparcie pomostowe - finansowe podstawowe (maksymalnie 2 100,00 zł/m-c/uczestnika przez okres 6 m-cy, dla 32 uczestników)
3.Wsparcie pomostowe - finansowe przedłużone (maksymalnie 2 100,00 zł/m-c/uczestnika przez okres 6 m-cy, dla 16 uczestników)
4.Indywidualne wsparcie pomostowe - doradztwo specjalistyczne (średnio 10h/uczestnika, dla 32 uczestników)

Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie min. 32 Uczestnikom Projektu (19K, 13M), pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), w wieku powyżej 30 r.ż., zamieszkałym obszar słabo zaludniony zg. z stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) województwa łódzkiego, w terminie 01.10.2018 - 31.08.2020.


Planowane efekty Projektu:

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej(32/19K/13M)
 2. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (20/12K/8M)
 3. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (32/19K/13M)
 4. Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie (40/24K/16M)

Wartość Projektu: 1 941 576,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 650 339,60 zł

Nasza lokalizacja